Nebezpečné odpady

Nebezpečný odpad je takový odpad, který je zároveň nebezpečným materiálem. Vykazuje nebezpečné vlivy směrem ke zdraví lidí a zvířat a životnímu prostředí všeobecně.

Problém s nebezpečným odpadem?

Při manipulaci s nebezpečným odpadem hrozí nebezpečí, které vychází z jeho vlastností. Není s ním proto legálně možné nakládat jako s běžným komunálním odpadem.

Ukládání

Nesmí se ukládat na běžné skládky ani spalovat ve spalovnách komunálních odpadů.

Likvidace

Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo ve specializovaných firmách, nebo se ukládá na zabezpečené skládky nebezpečných odpadů.

Veřejnost a nebezpečný odpad

Tematika nebezpečných odpadů se netěší takové publicitě jako recyklace. To především proto, že nebezpečné odpady nejsou žádná sranda a málokomu by se chtělo děsit veřejnost sedící před televizí.

A to je škoda, protože nebezpečný odpad se jmenuje nebezpečný především proto, že je nebezpečný. A veřejnost by se o tomto nebezpečí měla dozvědět, ráčit se vyděsit a následně se začít rozumně chovat.

Jste malá, střední, nebo velká společnost?

Plně si uvědomujeme rizika nebezpečnosti těchto odpadů a odborně Vám pomůžeme s jejich likvidací.

Odpad se hodnotí jako nebezpečný

jestliže je splněno alespoň jedno z kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů během jejich odstraňování:

  • výbušnost
  • oxidace
  • hořlavost
  • dráždivost
  • toxicita
  • karcinogenita
  • >radioaktivita
  • žíravost
  • infekčnost
  • škodlivost zdraví

Tendence uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.

Recyklace

Některé z nebezpečných odpadů je možné recyklovat. Jiné se recyklovat nedají, nebo dokonce nesmějí, a musejí se spálit ve spalovnách nebezpečných odpadů. Popřípadě jinak odborně likvidovat. Zatímco třídění klasických odpadů z domácnosti je jednoduchá věc, s nebezpečnými odpady je to složitější.

Komu by se chtělo nosit do sběrného dvora plechovku od ředidla? Nebo zbytky čisticích prostředků, olejů a repelentů. Ale vynásobte si toto číslo počtem obyvatel vašeho města a jsme hned úplně jinde. Nicméně nejvíce nebezpečných odpadů vzniká v průmyslu.