Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti Madex Trading s.r.o. (dále jen „Madex Trading") o ochraně osobních údajův souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Veškeré svěřené osobní údaje jsou zpracovávány důvěrným způsobem.

Správcem osobních údajůve smyslu GDPR je společnost

MADEX TRADING s.r.o.

se sídlem Roklinka 578, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

+420 773 913 139

E-mailová adresa pro dotazy související s ochranou o sobních údajů:

IČ 256 21 556
DIČ CZ25621556

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů není zřízena.

Zásady zpracování osobních údajů

Za osobní údaje jsou považovány veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi jsou zejména jméno, příjmení, věk, adresa,č. OP, telefonní číslo, datum narození, reg. zn. vozidla, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webovýchstránkách apod. Informace, které nelze nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím přenést na fyzickou osobu, např. anonymní informace, nejsou pokládány za osobní údaje. Zpracování osobních údajů, např. shromažďování, vyhledávání,po užívání, uchování a přenos dat, vyžaduje vždy zákonný důvod či souhlas fyzické osoby.

Zpracovávané osobní údaje jsou vymazány, jakmile je splněn účel jejich zpracování a žádné zákonné důvody nevyžadují uchování těchto osobních údajů.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů na webových stránkách

Osobní údaje uživatelů webových stránek jsou používány pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a obsahu služeb. Při používání webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server nebo údaje, které jste nám sami poskytli (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo projevením zájmu o práci u nás).

Nejčastěji můžeme shromažďovat následující údaje, které nám poskytujte prostřednictvím kontaktních formulářů: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, město, kraj, firma.
Tyto osobní údaje shromažďujeme, abychom Vám mohli poskytnout požadované informace a reagovat na Vaše dotazy či podněty.

Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

  • IP adresa Vašeho počítače
  • datum a čas přístupu
  • název a adresa URL načteného souboru
  • síť, ze které přistupujete (odkaz URL)
  • prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako názevVašeho poskytovatele přístupu.

Výše uvedené údaje budou společností Madex Trading zpracovány pro následující účely:

  • obecná administrativa
  • analýza návštěvnosti
  • zajištění plynulého připojení k webové stránce Madex Trading a zajištění jejího používání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

Hypertextové odkazy

Webové stránky společnosti Madex Trading mohou využívat hypertextové odkazy a mohou obsahovat odkazy na webové stránky partnerů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na webové stránky Madex Trading. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a společnost Madex Trading nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

Kamerový systém

V souladu s ustanoveními GDPR umísťuje společnost Madex Trading ve svých provozech kamerové systémy, za účelem ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a třetích osob. Monitorované prostory jsou viditelně označeny piktogramem a krátkým doprovodným textem.

Obrazové záznamy kamerového systému (zvukové záznamy nejsou pořizovány) jsou uchovávány po dobu do přemazání záznamu novým záznamem, což je řádově několik týdnů, tj. doba pouze nezbytně nutná k odhalení případného protiprávního jednání či škodní události. Na záznamu je zobrazen rovněž datum a čas.

K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn správce provozu. V případě protiprávního jednání či protiprávního stavu bude záznam předložen výhradně orgánům činným v trestním řízení či jinému oprávněnému subjektu v souladu s právními předpisy, například v rámci hlášení pojistné události pojišťovně.

O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

Veškeré dotazy v souvislosti s provozováním kamerového systému v provozech lze zasílat na e-mailovou adresu adamec@madextrading.cz.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste ve smyslu GDPR považován za subjekt osobních údajů a vztahují se na Vás následující práva

dle čl. 15 GDPR jste oprávněn(a) získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány; zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu;

dle čl. 16 GDPR lze okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

dle čl. 17 GDPR lze požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl(a) za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon právana svobodu projevu a informace, p ro splnění právní povinnosti, z důvoduveřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

dle čl. 18 GDPR lze požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní, pokud Madex Trading již tyto údaje nepotřebuje a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů zdůvodu nutnosti jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nárok dle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

dle čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli společnosti Madex Trading ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu či o můžete požádat o jejich předání jinému správci;

dle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat; v důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna;

dle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu; můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení;

shora uvedená práva lze uplatnit kontaktováním společnosti Madex Trading CZ a.s. na e-mail adamec@madextrading.cz či na adrese MADEX TRADING s.r.o., Roklinka 578, Dolní Jirčany, Psáry, PSČ: 252 44.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno dle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte, jak již bylo zmíněno, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace. Vaše námitky zašlete prosím na e-mailovou adresu adamec@madextrading.cz.

Závazek společnosti Madex Trading k ochraně osobních údajů

Společnost Madex Trading se zavazuje chránit soukromí osob a zacházet s osobními údaji důvěrně v souladu s GDPR. K zabránění manipulace, ztrátě či zneužití osobních údajů, provádí Madex Trading rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou kontinuálně kontrolována a přizpůsobována nejnovějším technickým možnostem.